ZASADY REKRUTACJI – TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Nasza szkoła nie wprowadziła progów punktowych.

O przyjęciu do szkoły decyduje ocena z zachowania, rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez Dyrektora szkoły z kandydatem i rodzicami/opiekunami oraz kolejność zgłoszeń.
Liczba miejsc w każdej klasie jest ograniczona. Ilość uczniów w klasie: 16.

Wymagane dokumenty*

  • Podanie o przyjęcie do Szkoły (pdf)
  • List motywacyjny (wzór)
  • oryginał świadectwa ukończenia podstawowej
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie na badania wydaje Sekretariat)
  • 2 fotografie
  • umowa do wypełnienia w Sekretariacie szkoły

* Wymagane dokumenty składa uczeń z rodzicem (opiekunem prawnym) w sekretariacie szkoły.

OPŁATY – TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

WPISOWE: 400 zł.
CZESNE W KLASIE I – IV: 400 zł płatne przez 12 miesięcy
CZESNE W KLASIE V: 400 zł płatne przez 10 miesięcy

Opłaty prosimy regulować:
PRZELEWEM na konto ZDZ
Zakład Doskonalenia Zawodowego (organ prowadzący)
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13

Nr konta: 36 1240 1138 1111 0000 0209 4405
Tytuł wpłaty:
Imię i nazwisko ucznia, technikum, opłata za m-c:……….