Nauka w Niepublicznym Technikum Usługowym Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie trwa 5 lat.
Drugi język obcy niemiecki
Rozszerzenia: język angielski

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. W zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:

 • przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;
 • administrowania systemami operacyjnymi;
 • serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej;
 • przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;

2. W zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

 • tworzenia i administracji stronami internetowymi;
 • tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
 • programowania aplikacji internetowych;
 • tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią.

W programie nauczania zawodowego m.in.:

 • Podstawy informatyki
 • Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
 • Eksploatacja urządzeń peryferyjnych
 • Naprawa urządzeń techniki komputerowej
 • Montaż i eksplantacja lokalnej sieci komputerowej
 • Eksploatacja urządzeń sieciowych
 • Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
 • Projektowanie stron internetowych
 • Projektowanie i administrowanie bazami danych
 • Programowanie aplikacji internetowych

Miejsca, w których będziesz mógł podjąć pracę

Po ukończeniu naszej szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego możesz znaleźć zatrudnienie m. in.: w firmach administrujących sieciami komputerowymi, punktach serwisowych, sklepach komputerowych, działach obsługi informatycznej różnych przedsiębiorstw, w agencjach reklamowych, bądź prowadzić własną działalność.

Dodatkowe korzyści z nauki w szkole ZDZ

Podczas nauki w naszej szkole uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk, oprócz realizacji zajęć obowiązkowych, wynikających z programu nauczania w ramach specjalizacji e – sportowej mogą rywalizować w grach komputerowych – w tzw. „e-sporcie”. W ramach zajęć e-sportowych uczniowie mogą brać udział w rozgrywkach gier komputerowych.

Zajęcia e-sportowe skupiają się poza rywalizacją w e-sporcie również na:

 • nauce taktyk i odpowiednich zachowań w grach komputerowych;
 • treningach w wspólnym gronie oraz z profesjonalnymi graczami;
 • wyjazdach na wydarzenia e-sportowe, m.in.: na turnieje wojewódzkie i ogólnopolskie.