ZASADY REKRUTACJI

  • Podanie o przyjęcie do Szkoły
  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie na badania wydaje Szkoła)
  • 2 zdjęcia legitymacyjne

TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ – OPŁATY

WPISOWE: 0 zł.
CZESNE W I ROKU NAUKI: 399 zł płatne przez 10 miesięcy
CZESNE W II ROKU NAUKI : 399 zł płatne przez 10 miesięcy

Opłaty prosimy regulować:
PRZELEWEM na konto ZDZ
Zakład Doskonalenia Zawodowego (organ prowadzący)
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13

Nr konta: 36 1240 1138 1111 0000 0209 4405
Tytuł wpłaty:
Imię i nazwisko słuchacza, studium, opłata za m-c:……….