Niepubliczne Technikum Usługowe ZDZ w Warszawie podpisało umowę patronacką z Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Misją Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia jest kształcenie oraz profilowanie karier zawodowych studentów poprzez realizację programów studiów uwzględniających potrzeby rozwoju gospodarczego, społecznego oraz kulturowego. Uczelnia dąży do tego, by tworzone i prowadzone przez nią programy studiów odpowiadały nowoczesnej koncepcji kształcenia zakładającej lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do oczekiwań zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy uczelni.

CELEM WSPÓŁPRACY PATRONACKIEJ JEST:

  • Utworzenie w szkole klas: kosmetologicznych, chemii kosmetycznej, dietetyki, chemii żywności,
  • Objęcie patronatu WSIiZ nad klasami profilowanymi,
  • Popularyzacja wiedzy w zakresie kosmetologii, chemii kosmetycznej, dietetyki, chemii żywności,
  • Zapoznanie uczniów szkoły ze specyfiką studiowania w WSIiZ,
  • Promocja oferty edukacyjnej WSIiZ,
  • Wzajemna pomoc i wymiana doświadczeń.