ZASADY REKRUTACJI

  • Podanie o przyjęcie do Szkoły pobierz podanie: PODOLOG
  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie na badania wydaje Szkoła).
  • dwa zdjęcia legitymacyjne

PODOLOG – OPŁATY

WPISOWE: 250 zł.
CZESNE W I ROKU NAUKI: 250 zł płatne przez 12 miesięcy
CZESNE W II ROKU NAUKI: 250 zł płatne przez 12 miesięcy

Opłaty prosimy regulować:
PRZELEWEM na konto ZDZ
Zakład Doskonalenia Zawodowego (organ prowadzący)
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13

Nr konta: 36 1240 1138 1111 0000 0209 4405
Tytuł wpłaty:
Imię i nazwisko słuchacza, studium, opłata za m-c:……….